- Διαφήμιση -

Από 1η Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα

Την τρο­πο­λο­γία που αφο­ρά στη ρύθ­μι­ση μεί­ω­σης του κόστους ρεύ­μα­τος για τους αγρό­τες και για την ενερ­γο­βό­ρο βιο­μη­χα­νία κατέ­θε­σε, χθες (14/3), στην Βου­λή ο Υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, κ. Θόδω­ρος Σκυλακάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.