- Διαφήμιση -

UBS: Σε καλό δρόμο η ελληνική οικονομία παρά τις εκτιμήσεις για πιο αδύναμη ανάπτυξη

Παρά την πρό­βλε­ψη της UBS πως η ανά­πτυ­ξη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας το 2024 θα είναι ασθε­νέ­στε­ρη ένα­ντι των αρχι­κών εκτι­μή­σε­ων, η επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη έκθε­ση της ελβε­τι­κής τρά­πε­ζας επι­ση­μαί­νει πως τα μακρο­οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία θα συνε­χί­σουν να βελ­τιώ­νο­νται την επό­με­νη χρο­νιά, με θετι­κό απο­τύ­πω­μα στην οικονομία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.