- Διαφήμιση -

Έντονο ενδιαφέρον των Βρετανικών ΑΕΙ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Τα βρε­τα­νι­κά ανώ­τα­τα ιδρύ­μα­τα μέσω της Βρε­τα­νι­κής Πρε­σβεί­ας και του Βρε­τα­νι­κού Συμ­βου­λί­ου στην Ελλά­δα διε­ρευ­νούν το νέο τοπίο που δημιουρ­γεί­ται στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, μετά την ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου για την ίδρυ­ση μη κρα­τι­κών πανεπιστημίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.