- Διαφήμιση -

Handelsblatt: Ψάχνουν εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ενόψει νέου ρεκόρ στον τουρισμό

Η Handelsblatt γρά­φει για την αυξα­νό­με­νη έλλει­ψη εργα­τι­κού δυνα­μι­κού στην Ελλά­δα. Μετά από ένα του­ρι­στι­κό έτος με περί­που 33 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­πτες από το εξω­τε­ρι­κό, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ελπί­ζει πως το 2024 θα απο­τε­λέ­σει επί­σης χρονιά-ρεκόρ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.