- Διαφήμιση -

Το ετήσιο συνέδριο του HIGGS επικεντρώνεται στο ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνητή νοημοσύνη

Το HIGGS, ο πρώ­τος και μεγα­λύ­τε­ρος κόμ­βος ενδυ­νά­μω­σης των οργα­νώ­σε­ων της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών, διορ­γα­νώ­νει το συνέ­δριο Φιλαν­θρω­πία 2.0 με θέμα «Φιλαν­θρω­πία, Ψηφια­κό Περι­βάλ­λον και Τεχνη­τή Νοημοσύνη»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.