- Διαφήμιση -

Νέα πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου: Το χαμηλότερο επίπεδο τιμών από τον Σεπτέμβριο 2021

Πτώ­ση 60% σημεί­ω­σε η τιμή του φυσι­κού αερί­ου συγκρι­τι­κά με τον μήνα Δεκέμ­βριο και πλέ­ον κυμαί­νε­ται στα 59,8 ευρώ, με νέα μεί­ω­ση 7%. Πρό­κει­ται για το χαμη­λό­τε­ρο επί­πε­δο τιμών από τον Σεπτέμ­βριο 2021…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.