- Διαφήμιση -

Πανεπιστήμια: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές/μετακινήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023–24

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοί­νω­σε την έναρ­ξη της περιό­δου μετεγγραφών/μετακινήσεων φοι­τη­τών-τριών στα πανε­πι­στή­μια για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2023–2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.