- Διαφήμιση -

Η εξυπηρέτηση των επιβατών επιβάλλει την δρομολόγηση των διπλών λεωφορείων στο Ρέθυμνο

Αυτό επι­ση­μαί­νει το ΚΤΕΛ Χανί­ων – Ρεθύ­μνου Α.Ε. σε ανα­κοί­νω­σή του, απα­ντώ­ντας σε εκεί­νους που θεω­ρούν ότι τα λεω­φο­ρεία – φυσαρ­μό­νι­κες επι­βα­ρύ­νουν την κυκλο­φο­ρία στους κεντρι­κούς δρόμους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.