- Διαφήμιση -

Πάσχα 2024: Κρεοπώλες και κτηνοτρόφοι συζητούν για την τιμή του οβελία

Σκλη­ρές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με στό­χο να βρουν την χρυ­σή τομή σε ό,τι αφο­ρά την τιμή του οβε­λία ενό­ψει του Πάσχα, πραγ­μα­το­ποιούν ήδη κτη­νο­τρό­φοι και κρε­ο­πώ­λες στη Θεσσαλονίκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.