- Διαφήμιση -

Τροπολογία για την ακρίβεια – Προσπάθεια συγκράτησης των τιμών

Οι ανα­τι­μή­σεις σε καύ­σι­μα κίνη­σης, οπω­ρο­κη­πευ­τι­κά και ελαιό­λα­δο ανα­μέ­νε­ται να τρο­φο­δο­τή­σουν τον πλη­θω­ρι­σμό και τον Σεπτέμ­βριο. Το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης κατέ­θε­σε στη Βου­λή την τρο­πο­λο­γία με τα τρία μέτρα που στο­χεύ­ουν στη συγκρά­τη­ση των τιμών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.