- Διαφήμιση -

Παρμενίων 23: Στη σκιά των φυσικών καταστροφών η μεγάλη εθνική άσκηση – Τη Δευτέρα οι σειρήνες

Λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της ερχό­με­νης Δευ­τέ­ρας, ο μακρό­συρ­τος ήχος από τις σει­ρή­νες συνα­γερ­μού ανα­μέ­νε­ται να ακου­στεί σε ολό­κλη­ρη την Επι­κρά­τεια. Οι σει­ρή­νες του δικτύ­ου Πολι­τι­κής Άμυ­νας θα ενερ­γο­ποι­η­θούν στο πλαί­σιο της Εθνι­κής Δια­κλα­δι­κής Άσκη­σης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», σημαί­νο­ντας την έναρ­ξη των «πολε­μι­κών» επιχειρήσεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.