- Διαφήμιση -

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια

Εκπτώ­σεις σε ακτο­πλοϊ­κά και αερο­πο­ρι­κά εισι­τή­ρια θα έχουν οι εκπαι­δευ­τι­κοί που προ­σλή­φθη­καν στις 28 Νοεμ­βρί­ου ως προ­σω­ρι­νοί ανα­πλη­ρω­τές για το διδα­κτι­κό έτος 2023–2024, προ­κει­μέ­νου να μετα­βούν στην περιο­χή τοπο­θέ­τη­σης και ανά­λη­ψης υπηρεσίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.