- Διαφήμιση -

Διαδικτυακά οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια – Δυσαρέσκεια των πρυτάνεων για την εισαγγελική παρέμβαση

Το υπό κατά­θε­ση νομο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων έχει προ­κα­λέ­σει ανα­βρα­σμό και έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό σε όλη την πανε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα με τις κατα­λή­ψεις σε πολ­λές σχο­λές να συνε­χί­ζο­νται και τη Σύνο­δο των Πρυ­τά­νε­ων να απο­φα­σί­ζει να διε­ξα­χθούν δια­δι­κτυα­κά οι εξε­τά­σεις και τα μαθή­μα­τα όπου δεν συμπλη­ρώ­θη­καν 13 εβδομάδες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.