- Διαφήμιση -

27 Ιανουαρίου 1975: Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη

Το 1975 βρί­σκει τις σχέ­σεις Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας στο χει­ρό­τε­ρο δυνα­τό σημείο τους. Δεν είναι μόνο η εισβο­λή και κατο­χή στην Κύπρο. Η Τουρ­κία προ­σθέ­τει στον κατά­λο­γο των δια­φο­ρών δύο ακό­μη, την αμφι­σβή­τη­ση του ελλη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου και το θέμα της υφα­λο­κρη­πί­δας στο Αιγαίο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.