- Διαφήμιση -

28 Νοεμβρίου 1953: Η Δίκη των Αεροπόρων

Στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου 1951 στη Σχο­λή Ικά­ρων ένα ατύ­χη­μα κατά τη διάρ­κεια εκπαι­δευ­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των έχει ως απο­τέ­λε­σμα την πτώ­ση ενός αερο­πλά­νου τύπου Χάρ­βαρντ. Έπει­τα από μερι­κές ημέ­ρες, σε μία από τις αίθου­σες της σχο­λής ο τοί­χος είναι βαμ­μέ­νος με ένα σύν­θη­μα υπέρ του ΚΚΕ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.