- Διαφήμιση -

Απεργία τραπεζοϋπαλλήλων στις 16 Ιανουαρίου 1980

Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία για την Τετάρ­τη 16 Ιανουα­ρί­ου απο­φά­σι­σε η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεί­ας της Ομο­σπον­δί­ας Τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λη­λι­κών Οργα­νώ­σε­ων Ελλά­δας (ΟΤΟΕ), εν όψει των ορι­στι­κών απο­φά­σε­ων για το μέλ­λον του Ταχυ­δρο­μι­κού Ταμιευτηρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.