- Διαφήμιση -

Euro 2004: Είκοσι χρόνια από τη νύχτα που η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης

4 Ιου­λί­ου 2004. Είκο­σι χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την ημέ­ρα, η καλύ­τε­ρα από την νύχτα που το ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο ανέ­βη­κε στο πιο ψηλό σκα­λί της Ευρώ­πης στο Euro 2004. Η Εθνι­κή ομά­δα στέ­φθη­κε Πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης στην Πορτογαλία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.