- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου 1822 πραγματοποιείται η Ναυμαχία των Πατρών

Η νικη­φό­ρος Ναυ­μα­χία της Πάτρας, στην οποία έλαμ­ψε το άστρο του Ανδρέα Μια­ού­λη, είχε μεγά­λη σημα­σία για τον κατά θάλασ­σα αγώ­να των Ελλή­νων, παρά τις μικρές τουρ­κι­κές απώ­λειες. Ήταν η πρώ­τη φορά που ελλη­νι­κά πλοία αντι­με­τώ­πι­σαν κατά παρά­τα­ξη τον στό­λο του Σουλ­τά­νου, χωρίς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν πυρπολικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.