- Διαφήμιση -

Δρακολίμνη Τύμφης: Το αλπικό τοπίο της Ηπείρου

Συναρ­πα­στι­κές εικό­νες που κόβουν την ανά­σα και η φύση σε όλο της το μεγα­λείο, που δύσκο­λα μπο­ρεί να περι­γρά­ψει κανείς με λέξεις. Αυτή είναι η Δρα­κο­λί­μνη της Τύμ­φης στο Πάπι­γκο, η οποία θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί και ως το ελλη­νι­κό Game of Thrones…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Δρα­κό­λι­μνη Τύμφης

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.