- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα — 24 Οκτωβρίου 1909: H αγορά του θωρηκτού Αβέρωφ

Στις 24 Οκτω­βρί­ου 1909, επί κυβερ­νή­σε­ως Κυρια­κού­λη Μαυρομιχάλη,η Ελλά­δα αγο­ρά­ζει το θωρη­κτό Αβέ­ρωφ, αντί 24 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών, από τα οποία τα 8 εκα­τομ­μύ­ρια προ­έρ­χο­νται από κλη­ρο­δό­τη­μα του Γεώρ­γιου Αβέρωφ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.