- Διαφήμιση -

Πλημμύρες: Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες

Νέες πλη­ρω­μές πρώ­της αρω­γής πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμε­ρα (24/10) προς τους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες που εκδη­λώ­θη­καν στις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας και κυρί­ως, τη Θεσ­σα­λία. Ανα­λυ­τι­κά, σήμε­ρα (24/10) πιστώ­θη­καν 3.319.420 ευρώ στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς πολιτών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.