- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα, το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Στρα­τιω­τι­κό κίνη­μα, που εξερ­ρά­γη τα ξημε­ρώ­μα­τα τις 21ης Απρι­λί­ου 1967 , με επι­κε­φα­λής τον ταξί­αρ­χο Στυ­λια­νό Πατ­τα­κό και τους συνταγ­μα­τάρ­χες Γεώρ­γιο Παπα­δό­που­λο και Νικό­λαο Μακαρέζο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.