- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα για τις αιτή­σεις συμ­με­το­χής στις Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) και των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) του 2024, με τους μαθη­τές και τις μαθή­τριες να μπο­ρούν να υπο­βά­λουν δήλω­ση από σήμε­ρα Τετάρ­τη (29/11) μέχρι και την Παρα­σκευή 15 Δεκεμβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.