- Διαφήμιση -

Πρώτο κουδούνι τη Δευτέρα για τους μαθητές, με εξαιρέσεις

Με εξαί­ρε­ση την περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, οι μαθη­τές της επι­κρά­τειας θα επι­στρέ­ψουν στα σχο­λεία τη Δευ­τέ­ρα. Το πρωί θα γίνει ο καθιε­ρω­μέ­νος αγια­σμός, οι μαθη­τές θα ενη­με­ρω­θούν για θέμα­τα που αφο­ρούν στο πρό­γραμ­μα και τη λει­τουρ­γία του σχο­λεί­ου, θα παρα­λά­βουν τα βιβλία τους και θα απο­χω­ρή­σουν. Από την Τρί­τη τα μαθή­μα­τα θα ξεκι­νή­σουν κανονικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.