- Διαφήμιση -

Sport Pass: Τι είναι και ποιους αφορά η νέα ενίσχυση 300 ευρώ που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

Voucher για μαθη­τές της Α’ Γυμνα­σί­ου, ύψους 300 ευρώ, που θα ονο­μά­ζε­ται Sport Pass, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το νέο πρό­γραμ­μα έχει στό­χο την ενί­σχυ­ση της άθλη­σης και ανα­μέ­νε­ται να ενερ­γο­ποι­η­θεί το τρί­το τρί­μη­νο του 2024 και θα αφο­ρά την εγγρα­φή μαθη­τών σε αθλη­τι­κά σωματεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.