- Διαφήμιση -

Τα μαθήματα της δεύτερης εβδομάδας Πανελληνίων Εξετάσεων — Αρχίζουν οι εξετάσεις και στα Γυμνάσια

Ξεκι­νά αύριο Δευ­τέ­ρα (3/6) η δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα των Πανελ­λη­νί­ων Εξε­τά­σε­ων, ενώ την ίδια μέρα αρχί­ζουν οι προ­α­γω­γι­κές και απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις στα Γυμνά­σια όλης της χώρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.