- Διαφήμιση -

Αστόρια: Αγιος Δημήτριος

Αποφοίτησε η τάξη του 2021

Τελε­τή Απο­φοί­τη­ση της τάξης του 2021 του ημε­ρή­σιου σχο­λεί­ου του Αγί­ου Δημη­τρί­ου στην Αστό­ρια της Νέας Υόρ­κης εν μέσω θετι­κών συναι­σθη­μά­των, περη­φά­νειας και συγκί­νη­σης. Συγ­χα­ρη­τή­ρια παιδιά.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.