- Διαφήμιση -

Πόσοι είναι οι Ελληνες που ζουν στην Αυστραλία;

Με αφορ­μή την γενι­κή απο­γρα­φή πλη­θυ­σμού που θα γίνει στην Αυστρα­λία τον ερχό­με­νο Αύγου­στο είναι λογι­κό να σκε­φτού­με για την σημε­ρι­νή θέση του ελλη­νι­σμού στον κόσμο.

Στο παρα­κά­τω άρθρο του Θωμά Γ Ηλιό­που­λου που αλιεύ­σα­με στο δια­δί­κτυο  μπο­ρεί­τε να ενη­με­ρω­θεί­τε σχετικά:

Πόσοι Ελλη­νες ζού­με στην Αυστρα­λία και σε όλο τον κόσμο;

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.