- Διαφήμιση -

Οι Ελληνες στη Γερμανία

Οι Έλλη­νες της Γερ­μα­νί­ας απο­τε­λούν την τέταρ­τη μεγα­λύ­τε­ρη ομά­δα μετα­να­στών της χώρας, μετά από Τούρ­κουςΙτα­λούς και Πολω­νούς. Στα τέλη του 2006 στη Γερ­μα­νία ζού­σαν 303.761 πολί­τες με ελλη­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα. Η γερ­μα­νι­κή Ομο­σπον­δια­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία (Statistisches Bundesamt) υπο­λο­γί­ζει για το έτος 2005 τον αριθ­μό πολι­τών ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ανε­ξαρ­τή­τως υπη­κο­ό­τη­τας στα 451.100 άτο­μα. Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Από­δη­μου Ελλη­νι­σμού υπο­λο­γί­ζει για το έτος 2006 τον αριθ­μό των από­δη­μων Ελλή­νων στα 521.000 άτο­μα.  Το 2003 ο μέσος όρος δια­μο­νής Ελλή­νων υπη­κό­ων στην Γερ­μα­νία ήταν 22 χρόνια. 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Γερ­μα­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.