- Διαφήμιση -

Κεφαλονιά: Ο απόλυτος προορισμός!

Ενα νησί κατα­πρά­σι­νο με πλού­σιο ανά­γλυ­φο, του­τέ­στιν, πολ­λές επι­λο­γές σε του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς.  Παρα­λί­ες απί­στευ­της ομορ­φιάς (Μύρ­τος,  Πλα­τύς Για­λός, Σκά­λα, Λουρ­δά­τα, Ξι, Αντί­σα­μος κ.ά ) με νερά στο χρώ­μα του σμαραγδιού.

Εαν σε αυτά προ­σθέ­σε­τε μια αύρα πολι­τι­σμού, κεφα­λο­νί­τι­κες γεύ­σεις, ρομπό­λα κι άλλα εξαι­ρε­τι­κά κρα­σιά,  αξιο­θέ­α­τα … και ναι και λίγη  τρέ­λα…   θα  κατα­λά­βε­τε για­τί  η Κεφα­λο­νιά λάμπει στο Ιόνιο πέλα­γος. Μεγα­λύ­τε­ρη στο Ιόνιο είναι ο πιο δημο­φι­λής προ­ο­ρι­σμός. Το πρά­σι­νο και το μπλε αλλη­λο­δια­δέ­χο­νται το ένα το άλλο. Ο Αίνος με τη κεφαλ­λη­νια­κή ελά­τη από τη μια και οι αμμου­δε­ρές κρυ­στάλ­λι­νες παρα­λί­ες από την άλλη.  Πεύ­κα, κυπα­ρίσ­σια, ελιές, πορ­το­κα­λε­ώ­νες, αμπέ­λια και ότι άλλο φαντα­στεί ο νους σας σε αυτό το ευλο­γη­μέ­νο νησί του Ιονί­ου. Στις πλα­γιές του βου­νού καλ­λιερ­γού­νται τα κλή­μα­τα από τα οποία παρά­γε­ται η Ρομπό­λα, το ξακου­στό λευ­κό κρα­σί της Κεφαλονιάς.

Εκπλη­κτι­κός και ο πλού­τος του θαλάσ­σιου βυθού της. Μπο­ρεί­τε από το λιμά­νι του Αργο­στο­λί­ου να πάρε­τε το ειδι­κό καρα­βά­κι και να δεί­τε τη θάλασ­σα από κάτω φθά­νο­ντας στους φυκιώ­νες του Ληξου­ρί­ου. Στο λιμά­νι του Αργο­στο­λί­ου θα δεί­τε   σπά­νιες χελώ­νες καρέ­τα-καρέ­τα όπου πολιορ­κούν τα ψαρά­δι­κα το μεση­μέ­ρι για μεζεδάκι!

Το κοσμο­πο­λί­τι­κο Αργο­στό­λι είναι η πρω­τεύ­ου­σα, πολυ­συλ­λε­κτι­κή και δρα­στή­ρια. Ολο το χρό­νο έρχο­νται πολ­λά σκά­φη και το καλο­καί­ρι αρκε­τά κρουα­ζιε­ρό­πλοια. Υπάρ­χουν όμως πολ­λοί γρα­φι­κοί οικι­σμοί ( Φισκάρ­δο, Ασσος, Αθέ­ρας, Ληξούρι,Σάμη κά)  προς τέρ­ψη των ταξι­διω­τών, όλοι τους ξεχω­ρι­στοί, γεμά­τοι ιστο­ρία, μνη­μεία και παρά­δο­ση, και με καλαί­σθη­τες εστί­ες δια­σκέ­δα­σης, από κομ­ψά μπα­ρά­κια μέχρι ταβερ­νά­κια όπου ευω­διά­ζει η νόστι­μη κεφαλ­λο­νί­τι­κη κου­ζί­να  Δεν είναι να απο­ρεί πως συχνά πολ­λοί  επι­σκέ­πτες ερω­τεύ­ο­νται αυτό το φιλό­ξε­νο νησί με τις πολ­λές χάρες  και επι­στρέ­φουν με την πρώ­τη  ευκαιρία.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.