- Διαφήμιση -

«Χριστοί Ευρωβουλευτές για χριστή Ευρώπη» — Δημήτρης Μεταλληνός, υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΙΚΗΣ

Επει­δή έχουμε.….Λόγο!

Χρι­στοί Ευρω­βου­λευ­τές για χρι­στή Ευρώπη.

Ο Δημή­τριος Μεταλ­λη­νός, υιός του μακα­ρι­στού πατρός Γεωρ­γί­ου και της πρε­σβυ­τέ­ρας Βαρ­βά­ρας, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1967, έζη­σε στη Γερ­μα­νία (1970–75) και περά­τω­σε την εγκύ­κλιο παι­δεία στο Νέο Ψυχι­κό (Αθή­να). Πτυ­χιού­χος της Γερ­μα­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας και της Θεο­λο­γί­ας από το Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, καθώς και του Εθνι­κού Ωδεί­ου (πιά­νο και εκκλη­σια­στι­κή μου­σι­κή). Εξει­δι­κεύ­θη­κε στη νεό­τε­ρη ελλη­νι­κή και ευρω­παϊ­κή ιστο­ρία στο «Κέντρο Ελλη­νι­κών και Βυζα­ντι­νών Σπου­δών» στο Queens College της Νέας Υόρ­κης (Η.Π.Α.). Διδά­κτο­ρας του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου. Υπη­ρε­τεί από το 1998 ως μόνι­μο μέλος Ειδι­κού Διδα­κτι­κού Προ­σω­πι­κού στο Τμή­μα Αρχειο­νο­μί­ας, Βιβλιο­θη­κο­νο­μί­ας και Μου­σειο­λο­γί­ας του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, θερα­πεύ­ο­ντας το γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο: «Οργά­νω­ση και Τεκ­μη­ρί­ω­ση Αρχεί­ων». Έχει συγ­γρά­ψει μονο­γρα­φί­ες, μελέ­τες και επι­στη­μο­νι­κά άρθρα, έχει συμ­με­τά­σχει σε συνέ­δρια, ενώ παράλ­λη­λα εργά­ζε­ται ως ερευ­νη­τής σε ελλη­νι­κά, βρε­τα­νι­κά και γερ­μα­νι­κά αρχεία. Υπη­ρέ­τη­σε ως Διερ­μη­νέ­ας και Μετα­φρα­στής της Γερ­μα­νι­κής και Αγγλι­κής στον Ελλη­νι­κό Στρα­τό, συμ­με­τέ­χο­ντας σε απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό. Κατά την περί­ο­δο 1998–2002 υπήρ­ξε δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του νεο­σύ­στα­του Δήμου Φαιά­κων, από το 2014 είναι δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του Δήμου Κερ­κυ­ραί­ων και Δια­πο­ντί­ων, ενώ την περί­ο­δο 2019 έως 31.12.2023 υπη­ρέ­τη­σε ως Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Είναι νυμ­φευ­μέ­νος με τη Ληξου­ριώ­τι­σα Σπυ­ρι­δού­λα Κατε­ρέ­λου και πατέ­ρας τριών ενή­λι­κων θυγατέρων.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.