- Διαφήμιση -

Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό – Αυξημένα τα κονδύλια κατά 43%

Τη Δευ­τέ­ρα, 3 Ιου­νί­ου 2024 και ώρα 18:00, ξεκι­νά η υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων δικαιού­χων και παρό­χων για τη συμ­με­το­χή τους στο «Πρό­γραμ­μα Κοι­νω­νι­κού Του­ρι­σμού Εργα­ζο­μέ­νων-Ανέρ­γων περιό­δου 2024–2025» της Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας Απα­σχό­λη­σης (ΔΥΠΑ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.