- Διαφήμιση -

Έλληνες πεσόντες στην Κύπρο το 1974: Επαναπατρισμός για λείψανα ηρώων

Τα λεί­ψα­να οκτώ ελλή­νων στρα­τιω­τών που σκο­τώ­θη­καν στην Κύπρο και είχαν δηλω­θεί ως αγνο­ού­με­νοι επα­να­πα­τρί­στη­καν σήμε­ρα, παρου­σία του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκου Δένδια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.