- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 664 θέσεις εργασίας

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαιοεκπαιδευτικού επιπέδου

Η προ­κή­ρυ­ξη αφο­ρά την πλή­ρω­ση 664 συνο­λι­κά θέσε­ων προ­σω­πι­κού με συμ­βά­σεις εργα­σί­ας αορί­στου χρόνου…

 

Περι­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.