- Διαφήμιση -

ΕΟΠΥΥ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες με εικονικά τιμολόγια

Η Διεύ­θυν­ση Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας προ­χώ­ρη­σε στην εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν κακουρ­γη­μα­τι­κές απά­τες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικο­νι­κής συντα­γο­γρά­φη­σης ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κών υλικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.