- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel — Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη: «Η μεγαλύτερη νεροποντή που έγινε ποτέ»

Στη σύσκε­ψη υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη στο Υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, συζη­τή­θη­κε η πολύ δύσκο­λη κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα μας, ενώ η κακο­και­ρία Daniel σφυ­ρο­κο­πά τη Θεσ­σα­λία και άλλες περιοχές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.