- Διαφήμιση -

Εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια μετ αποδοχών για κάθε παιδί για την παρακολούθηση της επίδοσης στα σχολεία

Με την ευκαι­ρία του αγια­σμού, σε όλα τα σχο­λεία της επι­κρά­τειας, ο οποί­ος φέτος  θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 11 Σεπτεμ­βρί­ου 2023, σε συν­δυα­σμό με την εργα­τι­κή νομοθεσία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.