- Διαφήμιση -

Market Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα — Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για τις αιτή­σεις θα ανοί­ξει στις 15 Σεπτεμ­βρί­ου και να παρα­μέ­νει σε λει­τουρ­γία έως τις 31 Οκτω­βρί­ου. Οι δυνη­τι­κά δικαιού­χοι μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αιτή­σεις είτε μέσω της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.