- Διαφήμιση -

Νέο μήνυμα του «112» για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη Μαγνησία

Η κακο­και­ρία Daniel εξα­κο­λου­θεί να «σφυ­ρο­κο­πά» τη χώρα μας. Πριν από λίγο, εστά­λη μήνυ­μα υπεν­θύ­μι­σης στους κατοί­κους της Μαγνη­σί­ας από το «112», στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται ότι η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας παρα­μέ­νει σε ισχύ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.