- Διαφήμιση -

Μέτρα για την μετακίνηση από νομό σε νομό

Η απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ

Είναι μια εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής Δημό­σιας Υγεί­ας, αξιο­λο­γεί­ται και είναι δύσκο­λο να εφαρ­μο­στεί στις χερ­σαί­ες μεταφορές…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.