- Διαφήμιση -

Μια όχι τόσο καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Χάνει δήμους και περιφέρειες

 

Χάνει Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας και αλλού. Μεγά­λη ανατροπή

του Χάρη Στεργίου

Μια μεγά­λη ανα­τρο­πή συνε­τε­λέ­σθη από­ψε με την Νέα Δημο­κρα­τία όπως δήλω­σε ο  πρω­θυ­πουρ­γός να μην περ­νά­ει μια τόσο καλή βρα­διά. Η απο­χή, η αλα­ζο­νεία και οι ατυ­χείς δηλώ­σεις κάποιων κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, ο συνα­σπι­σμός της αντι­πο­λί­τευ­σης  σε αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό μέτω­πο ήταν καθο­ρι­στι­κοί παρά­γο­ντες για να μετα­το­πι­στεί το πολι­τι­κό σκη­νι­κό προς την πλευ­ρά της αντι­πο­λί­τευ­σης. Η Ισχυ­ρο­ποί­η­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης είναι ένα θετι­κό στοι­χείο για το δημο­κρα­τι­κό μας πολί­τευ­μα διό­τι τους μετε­κλο­γι­κούς μήνες η κυβέρ­νη­ση πορευό­ταν μόνη χωρίς ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση. Ένα άλλο γεγο­νός το οποίο είναι άξιο να μνη­μο­νευ­τεί είναι η καθί­ζη­ση του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές και η επι­βε­βαί­ω­ση των δυνά­με­ων του ΠΑΣΟΚ στην Τοπι­κή Αυτοδιοίκηση.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.