- Διαφήμιση -

ΟΜΙΛΙΑ Γιάννη Σγουρού στον Πειραιά Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 19:00

ΟΜΙΛΙΑ Γιάν­νη Σγου­ρού, Υπο­ψή­φιου Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής στον Πει­ραιά Πέμ­πτη 28 Σεπτεμ­βρί­ου στις 19:00.

Πει­ραϊ­κός Σύν­δε­σμος. Καρα­ΐ­σκου 104, Πλα­τεία Κοραή.

facebook: Σγου­ρός Γιάννης

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.