- Διαφήμιση -

Πού ψηφίζω – Βρείτε το εκλογικό κέντρο σας με λίγα κλικ

Ο καθέ­νας μας  μπο­ρεί να ανα­ζη­τή­σει και να βρει  εύκο­λα το εκλο­γι­κό τμή­μα του μέσα από την εφαρ­μο­γή του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών. Μέσα από το mpp.ypes.gov.gr, ο πολί­της εισά­γει τα στοι­χεία του και έτσι βρί­σκει επα­κρι­βώς το εκλο­γι­κό τμή­μα στο οποίο είναι εγγε­γραμ­μέ­νος έτσι ώστε να ψηφί­σει στις εκλο­γές 2023.

Μάθε εδώ με μερι­κά κλικ που ψηφίζεις

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.