- Διαφήμιση -

Προθεσμία ως την Δευτέρα 14 Ιουνίου για τα 534 ευρώ.

Τα δικαιούνται οι καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

Από το  υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα έως και την Δευ­τέ­ρα 14 Ιου­νί­ου στους καλ­λι­τέ­χνες-επαγ­γελ­μα­τί­ες της τέχνης και του πολι­τι­σμού εγγε­γραμ­μέ­νους έως και την 10η/1/2021 στην ειδι­κή πλατ­φόρ­μα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα «ΕΡΓΑΝΗ», οι οποί­οι είναι δικαιού­χοι της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού, σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, να προ­βούν σε μονο­με­ρείς υπεύ­θυ­νες δηλώ­σεις για το μήνα Απρίλιο.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.