- Διαφήμιση -

Η παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Αφρική

Η ελλη­νι­κή παρου­σία στη Νότια Αφρι­κή ήταν μια δύσκο­λη υπό­θε­ση όπως και κάθε ιστο­ρία μετα­νά­στευ­σης.  Οι πρώ­τοι Έλλη­νες μετα­νά­στες, στα τέλη του 19ου αιώ­να, ήταν έμπο­ροι και εργά­τες στα ορυ­χεία, όπου πολ­λοί έχα­σαν τη ζωή τους από φυμα­τί­ω­ση. Ήρθαν αντιμέτωποι.….

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.