- Διαφήμιση -

Κύπρος: Η ετυμολογία του ονόματος

Το όνο­μα Κύπρος φέρε­ται να επι­κρά­τη­σε από τους Έλλη­νες από την επο­χή του Ομή­ρου, από τους οποί­ους και μετα­δό­θη­κε στη συνέ­χεια σε όλους τους παρα­κεί­με­νους λαούς πλην όμως δεν ήταν ούτε το πρώ­το ούτε και το μονα­δι­κό όνο­μα της νήσου. Ήδη είναι γνω­στό ότι στα αιγυ­πτια­κά μνη­μεία του Τούθ­μω­σι Γ΄ (1500 π.Χ.) η Κύπρος φέρε­ται με το όνο­μα Asebi ή Jsj. Στο δε ψήφι­σμα της Κανώ­που (238 π.Χ.) ανα­φέ­ρε­ται με το όνο­μα Sbjn, ενώ στους πήλι­νους πίνα­κες του Τελ ελ Αμάρ­να εμφα­νί­ζε­ται με το όνο­μα Alasia, μάλι­στα σ΄ αυτούς περι­λαμ­βά­νο­νται οκτώ επι­στο­λές, με αριθμ. 33–40, του βασι­λέ­ως της Αλα­σί­ας προς τον βασι­λέα της Αιγύ­πτου Αμέ­νο­φι Δ΄ (πιθα­νώς 1385–1566) γραμ­μέ­νες όλες σε βαβυ­λω­νο-ασσυ­ρια­κή γλώσσα.
Τη γνώ­μη ότι με το όνο­μα Αλα­σία φερό­ταν η Κύπρος ενι­σχύ­ει και η ευρε­θεί­σα επι­γρα­φή στη νήσο όπου ανα­φέ­ρει “ΑΠΟΛ(Λ)ΩΝ ΤΩΙ ΑΛΑΣΙΩΤΑΙ” που φέρο­νταν σε βάθρο ανδριά­ντα, έργο του Πλυ­τού, που είχε αφιε­ρώ­σει ο Αψά­σω­μος στον θεό “Απόλ­λω­να τον Αλα­σώ­ταν”. Το όνο­μα αυτό απα­ντά­ται ακό­μα και σήμε­ρα ως τοπω­νύ­μια όπως Άλασ­σος, (αντί του ορθού Άλασ­σα), Αϊλά­συ­κα (αντί του ορθού Αγλά­συ­κα). Υπάρ­χουν όμως και κάποιοι που αμφι­σβη­τούν τα παρα­πά­νω ονό­μα­τα ότι αφο­ρούν την Κύπρο, ανα­ζη­τώ­ντας επ΄ αυτών χώρες στη Βόρεια Συρία.
Επί­σης υφί­στα­ται και το όνο­μα Kittim του εβραϊ­κού κει­μέ­νου που απο­δί­δε­ται στην Κύπρο, πλην όμως σε πολ­λά χωρία ανα­φέ­ρε­ται για περιο­χή που προσ­διο­ρί­ζε­ται δυτι­κό­τε­ρα, στην Ιτα­λία ή την Ελλάδα.

Όμως το ελλη­νι­κό όνο­μα Κύπρος απα­ντά­ται τόσο στην Ιλιά­δα όσο και την Οδύσ­σεια. Κατά πρώ­τον απα­ντά­ται στο Λ 21 της Ιλιά­δας μαζί με την Κινύ­ρα παρά­δο­ση. Επί­σης στην Οδύσ­σεια στους στί­χους δ.83, θ 363, ρ 442, και 448. Στη δε Ιλιά­δα στους στί­χους Ε 330, 422, 458, 768 και 873. Επί­σης το όνο­μα Κύπρις φέρε­ται ως επί­θε­το της θεάς Αφροδίτης.
Αρχαιό­τε­ρη επι­γρα­φή που φέρει το όνο­μα Κύπρος ανά­γε­ται στο 459 π.Χ..

Επί­σης πολ­λά αρχαία προ­σω­πι­κά ονό­μα­τα φέρο­νται συν­δε­δε­μέ­να με το όνο­μα Κύπρος, όπως Αρι­στό­κυ­προς, Αρι­στο­κύ­πρα, Θεμι­στο­κύ­πρα, Κυπρα­γό­ρας, Κυπρό­θε­μις, Κυπρο­κρά­νης, Ονα­σί­κυ­προς, Πασί­κυ­προς, Στα­σί­κυ­προς, Τιμό­κυ­προς, Φιλό­κυ­προς, Κύπρος κ.ά.

Πέτρα του Ρωμιού στις δυτι­κές ακτές της Κύπρου

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.