- Διαφήμιση -

Νέα Υόρκη: Το Hellenic American Project δεν ξεχνά την Κύπρο

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης φωτο­γρα­φί­ας με τον τίτλο «Δεν ξεχνώ 1974–2024» για την επέ­τειο των 50 χρό­νων από την τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο πρό­κει­ται να τελέ­σει αύριο, Πέμ­πτη, στη Νέα Υόρ­κη, το πρό­γραμ­μα «Hellenic American Project (HAP)» σε συνερ­γα­σία με την Παγκύ­πρια Ομο­σπον­δία Αμε­ρι­κής, την Παγκό­σμια Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Κυπρια­κού Αγώ­να, και την ΑΧΕΠΑ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.