- Διαφήμιση -

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας παρασημοφόρησε τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο

Το παρά­ση­μο του Τάγ­μα­τος των Φιλο­χρί­στων, η ανω­τέ­ρα τιμη­τι­κή διά­κρι­ση της Ιεράς Αρχιε­πι­σκο­πής Αυστρα­λί­ας, απο­νε­μή­θη­κε από τον Σεβα­σμιώ­τα­το Αρχιε­πί­σκο­πο Αυστρα­λί­ας κ.κ. Μακά­ριο στον ομο­γε­νή επι­χει­ρη­μα­τία και ευερ­γέ­τη από τη Μελ­βούρ­νη, κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.