- Διαφήμιση -

Θράκη: Θρησκεία και πολιτισμός

Η θρη­σκεία των Θρα­κών επι­κε­ντρώ­νε­ται γύρω από τη ζωή, το θάνα­το και τη γονι­μό­τη­τα. Οι Θρά­κες, εκτός των άλλων θεών των Ελλή­νων, λάτρευαν περισ­σό­τε­ρο τον Διό­νυ­σο, στον οποίο πρό­σφε­ραν θυσί­ες και έκα­ναν πολυ­ή­με­ρες γιορ­τές, ενώ αρκε­τοί αρχαί­οι ιστο­ρι­κοί ανα­φέ­ρο­νται και στα Διο­νύ­σια μυστή­ρια. Σημα­ντι­κό­τε­ρα από αυτά τα μυστή­ρια ήταν τα Καβεί­ρια, τα οποία τελού­σαν οι Κάβει­ροι, λαός που ζού­σε στη σημε­ρι­νή Ροδό­πη και στη νήσο Σαμο­θρά­κη. Πολ­λά φαλ­λι­κά σύμ­βο­λα βρέ­θη­καν κατά τις σύγ­χρο­νες ανα­σκα­φές, τα οποία μαρ­τυ­ρούν τη λατρεία αυτών των συμ­βό­λων, η οποία προ­ερ­χό­ταν από τη θρη­σκευ­τι­κή λατρεία για τη γονι­μό­τη­τα. Επί­σης ο μυθι­κός ποι­η­τής Ορφέ­ας, αλλά και θεός της ποί­η­σης των αρχαί­ων Ελλή­νων, λατρευό­ταν και αυτός από τους αρχαί­ους λαούς της Θράκης.

Ο πολι­τι­σμός των αρχαί­ων Θρα­κών, όπως περι­γρά­φε­ται από πολ­λούς ιστο­ρι­κούς αλλά και από τα ευρή­μα­τα των ανα­σκα­φών, ανα­φέ­ρε­ται σε ένα λαό με πολ­λές φυλές, όπως ανα­φέ­ρε­ται και στην παρα­πά­νω ενό­τη­τα για τη μυθο­λο­γι­κή Θρά­κη. Συγκε­κρι­μέ­να ο Ηρό­δο­τος (Βιβλίο 5) τους απο­κα­λεί το δεύ­τε­ρο πολυ­πλη­θέ­στε­ρο λαό (μετά τους Ινδούς) στον τότε γνω­στό κόσμο γι΄αυτόν και ο πιο ισχυ­ρός από όλους, αν υπο­λο­γί­σου­με όλες τις φυλές ενωμένες.

Κατά την κλα­σι­κή περί­ο­δο, οι Θρά­κες ήταν διαι­ρε­μέ­νοι σε πολυά­ριθ­μες φυλές. Ισχυ­ρά βασί­λεια παρέ­μει­ναν αυτά των Οδρυ­σών και της Δακί­ας. Αυτή την περί­ο­δο (5ος — 4ος αιώ­νας π.Χ.), οι Θρά­κες ήταν περι­ζή­τη­τοι από τις ελλη­νι­κές πόλεις-κρά­τη ως μισθο­φό­ροι πελ­τα­στές. Οι πελ­τα­στές ήταν εξο­πλι­σμέ­νοι με την πέλ­τη, δηλ. μικρή ασπί­δα η οποία είχε μία εσο­χή σαν μισο­φέγ­γα­ρο, και τρία ακό­ντια, τα οποία κρα­τού­σαν το ένα στο ένα χέρι και τα άλλα δύο στο άλλο χέρι μαζί με την ασπίδα.

Στο κεί­με­νο του έργου «Αχαρ­νής» του Αρι­στο­φά­νη ανα­φέ­ρε­ται ότι οι απε­σταλ­μέ­νοι του βασι­λιά Θρά­κης Σιτάλ­κη στην Αθή­να ήταν Ιου­δαί­οι.

Λόγω του ότι οι Θρά­κες ήταν επι­δέ­ξιοι και άφο­βοι πολε­μι­στές, έγι­ναν επι­θυ­μη­τοί και σεβα­στοί μονο­μά­χοι. Αυτός ο τύπος μονο­μά­χου ονο­μα­ζό­ταν και Θραξ. Ο γνω­στός μονο­μά­χος και αρχη­γός των σκλά­βων Σπάρ­τα­κος κατα­γό­ταν από τη Θράκη.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.