- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1931, στην Κωνσταντινούπολη ο Τώνης Γιακωβάκης

Γεν­νή­θη­κε στις 3 Ιου­λί­ου 1931 στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ο Τώνης Για­κω­βά­κης ένας  αξιό­λο­γος καρα­τε­ρί­στας! του θεάτρου.

Με το θέα­τρο ασχο­λή­θη­κε από μικρή ηλι­κία, με τον ερα­σι­τε­χνι­κό θία­σο των Ελλή­νων στη συνοι­κία Ταταύλα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.